Sansibilizasyon

POU POPILASYON

Isit la w'ap jwen materyèl ak videyo sou kansè tete ak kansè kòl matris. Ou ka itilize yo put fè sansibilizasyon ak edikasyon sou kansè fanm. Ou ka itilize materyèl sa yo pou aprann plis sou maladi kansè nan peyi Dayiti e koman pou pwoteje tèt ou.

Wap jwen videyo edikatif sou kansè fanm nan peyi Dayiti.

 
Ti Liv
 
Ti Liv sou Kansè Tete
Ti Liv sou Kansè Kòl Matris
Ti Liv sou Sipò Sikososyal
Ti Liv pou Apre Operasyon
Ti Liv sou Fòmasyon Ajan Sante Kominotè

Liv sa te ekri pou ede moun ki travay nan zafè lasante kominike ak edike sou kisa kansè fanm nan ye. Li ka sèvi tou pou fòme enfimyè ki pa espesyalize men ki ap travay ak fanm ki fè kansè.

 

Oganizasyon yo ka sèvi ak li tou si yo vle fè sèvis mobilizasyon ak sipò psikososyal. Si mwayen pou aprann ki ekri pi wo yo ale ak bezwen òganizasyon ou, liv sa a fèt pou ou!

 

Liv la gen yon seksyon pou teyori ak kijan pou aprann konsèp yo ak yon seksyon pou egzèsis pratik yo. Egzèsis sa yo ka bon ni pou bezwen yon moun, ni pou bezwen yon òganizasyon. 

Koman pou Plwaye Ti Liv Yo

Tout videyo sa yo, ti liv yo ak materyel yo te ekri, fèt ak konsevya avèk pasyan nou yo, manb fanmi yo ak Ajan Sante Kominote IHI yo. Yo fè pati de gwoup de sipò nou avèk sipò gwoup GSCC. Desen ak ilistrasyon ki nan ti liv yo te fèt  pa Thierry Carl-Henry Joseph.

 
Postè